המדריך לפסילת רישיון נהיגה

כאשר נהג מואשם בבצוע עבירת תנועה או כאשר לאחר ביצוע העבירה קיבל זימון לבית המשפט לתעבורה, בפנייו עומדות מספר אפשרויות לפסילת רישיון הנהיגה. אין האמור במאמר מהווה תחליף לייעוץ עו"ד, מומלץ לפנות כבר בשלב זה לעו"ד המתמחה בדיני התעבורה.

שלילת רישיון בטרם קיום משפט – "שלילה מנהלית"

30 ימים

ס' 47 לפקודת התעבורה קובע כי לקצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה אשר היה לו חשד סביר כי נהג עבר לעיניו עבירה מנוייה הסמכות לשלול מיידית לנהג את רישיון הנהיגה. לא מדובר בכלל העבירות אלא העבירות המנויות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה:

 • אי מתן זכות קדימה על פי הוראת התמרורים "תן זכות קדימה" ו"עצור".
 • נהיגה ברכב תחת השפעת סמים או משקאות משכרים.
 • נהיגה ברכב במצב המסכן עוברי דרך.
 • עקיפת רכב בדרך שאינה פנויה ועקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה רצוף.
 • נסיעה במהירות מופרזת העולה על שלושים קמ"ש בדרך עירונית וארבעים קמ"ש בדרך שאינה עירונית
 • אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל.
 • אי מתן זכות קדימה להולך רגל החוצה במעבר חצייה.
 • הסעה בשכר של מספר נוסעים העולה על הרשום ברישיון.
 • נהיגת רכב כאשר המשקל הכולל של הרכב והמטען המובל בו עולים ב-25% או יותר על המשקל הכולל המותר.
 • עבירות נהג חדש צעיר: נהיגה ללא מלווה והגבלת נוסעים
  • 3 חודשים ראשונים מקבלת הרישיון – נהיגה בליווי 24 שעות
  • 3 חודשים נוספים – נהיגה בלילה בליווי מ 21:00 עד 6:00
  • עד גיל 21 לאחר תקופת הליווי עד 2 נוסעים

60 ימים

סמכות השלילה לשישים יום אינה מוגבלת לסוג של עבירות. סמכות זו מנוייה לקצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה כאשר מדובר בעבירה שגרמה לת.ד שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש. סמכות זו הינה סמכות שברשות ואין חובה לקצין המשטרה לפסול את הנהג מהלחזיק רישיון.

90 ימים

כאשר מדובר בתאונת דרכים קטלנית שבה נהרג אדם, בשונה מת.ד שבה נחבל אדם או נגרם נזק לרכוש, כאן חייב קצין המשטרה לשלול את רישיון הנהיגה לתשעים יום. זאת, בתנאי שהוא סבור שישנן מספיק ראיות להגשת כתב אישום נגד הנהג.

פסילת רישיון לאחר קיום המשפט

פסילת רישיון נהיגה עד מתן פס"ד לאחר הגשת כתב אישום

כאשר הוגש כתב אישום נגד בעל רישיון נהיגה בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם, יורה בית המשפט על שלילתו מהחזיק ברישיון נהיגה עד למתן פסק דין בעניינו. בית המשפט בטרם יורה על שלילת רישיון כאמור ייתן לנאשם הזדמנות לטעון את טענותיו בנושא. בית המשפט אף  רשאי להימנע משלילה זו אם שוכנע הוא כי אין בנהיגה על ידי הנאשם משום סכנה לציבור.

פסילת מינימום – חודשיים

ס' 37 לפקודת התעבורה קובע כי " הורשע אדם על עבירה מן המפורטות בתוספת השניה, ובשתי השנים שקדמו לאותה עבירה כבר הורשע על אחת העבירות האמורות או על אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה, דינו, בנוסף לכל עונש אחר, פסילה מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משני חדשים. אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרט בפסק הדין, להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר."

להלן העבירות מהתוספת הראשונה:

 • נהיגה ללא היתר ורישיון נהיגה מתאים
 • עבירות נהג חדש צעיר לעניין הליווי והסעת הנוסעים
 • אי מסירת פרטים לאחר תאונה
 • נהיגה בדרך נמהרת או רשלנית היכולה לסכן אדם או לגרום לו לחבלה
 • ביצוע עקיפה בדרך לא פנוייה תוך סיכון כלי רכב או הפרעה לתנועה
 • נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול
 • הסעת נוסעים אסורה
 • נהיגה בניגוד לאיסור השימוש

להלן העבירות מהתוספת השנייה:

 • נהיגה בקלות ראש, רשלנות, מהירות אשר מהווה סכנה לציבור הגם שפחותה מהמהירות המותרת
 • סירוב למסור פרטים לאחר ביצוע עבירה
 • אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל
 • נהיגה במצב שמערכת הבלמים או ההיגוי אינן תקינות
 • אי מתן זכות קדימה על פי הוראת התמרורים "תן זכות קדימה" ו"עצור".
 • אי מתן זכות קדימה בצומת
 • אי אבטחת נוסעים ברכב ציבורי
 • נהיגה במהירות לא סבירה המסכנת את הציבור
 • הסעת נוסעים מעל המותר ברישיון
 • נסיעה במהירות מופרזת העולה על שלושים קמ"ש בדרך עירונית וארבעים קמ"ש בדרך שאינה עירונית

פסילת מינימום – 3 חודשים

ס' 38 לפקודת התעבורה קובע כי הורשע אדם בעבירה מן המפורטות בתוספת הראשונה, או עבירה מן המפורטות בתוספת השניה שגרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם או ניזוק רכוש, או על עבירת תעבורה או על עבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם חבלה של ממש. אז בנוסף לכל עונש אחר יגזור עליו בית המשפט שלילת רישיון לשלושה חודשים.

בית המשפט רשאי בנסיבות מיוחדות להורות על שלילת רישיון לתקופה קצרה יותר.

פסילת מינימום – שנה אחת

ס' 39 לפקודת התעבורה קובע כי הורשע אדם על עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או השניה שגרמה לתאונת דרכים ובה נחבל אדם חבלה של ממש ובשנתיים שקדמו לאותה עבירה כבר הורשע בעבירה מהרשימה האמורה, קרי העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או השנייה אז בנוסף לכל עונש אחר יגזור עליו בית המשפט שלילת רישיון לתקופה שלא תפחת משנה. גם כאן, בית המשפט רשאי בנסיבות מיוחדות להורות על שלילת רישיון לתקופה קצרה יותר.

פסילת מינימום בשל נהיגה בשכרות

ס' 39(א) לפקודת התעבורה קובע כי הורשע אדם בעבירת נהיגה בשכרות או סירוב להיבדק בבדיקת שכרות, אז בנוסף לכל עונש אחר יגזור עליו בית המשפט שלילת רישיון לתקופה שלא תפחת משנתיים. אם כבר הורשע הנהג על עבירה זו בשנה שקדמה לאותה עבירה יגזור עליו בית המשפט שלילה לתקופה שלא תפחת מארבע שנים. גם כאן, בית המשפט רשאי בנסיבות מיוחדות להורות על שלילת רישיון לתקופה קצרה יותר.

פסילת מינימום – 2 שנים

ס' 40 (א) (ב) (1) קובע כי הורשע אדם על אחת מהעבירות הבאות אשר מנוייה בתוספת העשירית לפקודה ובחמש השנים שקדמו למועד ביצוע אותה עבירה כבר הורשע לפחות פעמיים על אחת מהעבירות האמורות, אז בנוסף לכל עונש אחר יגזור עליו בית המשפט שלילת רישיון לתקופה שלא תפחת משנתיים

להלן העבירות מהתוספת העשירית:

 • נהיגה ללא רישיון נהיגה כבלתי מורשה לנהיגה.
 • אי ציות לתמרורים.
 • עקיפה מסוכנת.
 • מהירות מופרזת.
 • אי מתן זכות קדימה להולך רגל במעבר חציה.

פסילת מינימום – 3 שנים

ס' 40 לפקודת התעבורה קובע כי הורשע אדם בעבירה של גרם מוות בנהיגה רשלנית או בעבירת ההפקרה לאחר פגיעה, אז בנוסף לכל עונש אחר יגזור עליו בית המשפט שלילת רישיון לתקופה שלא תפחת מ 3 שנים. גם כאן, בית המשפט רשאי בנסיבות מיוחדות להורות על שלילת רישיון לתקופה קצרה יותר.

פסילת מינימום – 5 שנים

ס' 40 (א) (ב) (2) לפקודת התעבורה קובע כי הורשע אדם בעבירות הבאו והוא כבר הורשע שלוש פעמים על עבירה מהעבירות המנויות בתוספת העשירית שעבר בתקופה שממועד שלילת הרישיון ועד חמש שנים לאחר שחודש, אז בנוסף לכל עונש אחר יגזור עליו בית המשפט שלילת רישיון לתקופה שלא תפחת מ 5 שנים. גם כאן, בית המשפט רשאי בנסיבות מיוחדות להורות על שלילת רישיון לתקופה קצרה יותר.

 • גרם מוות בנהיגה רשלנית או עבירת ההריגה תוך שימוש ברכב.
 • עבירת ההפקרה.
 • נהיגה בשכרות.
 • אי עצירת רכב לפני מסילת רכבת.
 • נהיגה בזמן שלילה.

להלן העבירות מהתוספת העשירית:

 • נהיגה ללא רישיון נהיגה כבלתי מורשה לנהיגה.
 • אי ציות לתמרורים.
 • עקיפה מסוכנת.
 • מהירות מופרזת.
 • אי מתן זכות קדימה להולך רגל במעבר חציה.

פסילת מינימום  – 10 שנים

ס' 40 (א) (א) (1) לפקודת התעבורה קובע כי הורשע אדם בעבירות הבאות כאשר בעשר השנים שקדמו למועד ביצוע אותה עבירה כבר הורשע לפחות פעמיים על אחת מהעבירות הללו,  אז בנוסף לכל עונש אחר יגזור עליו בית המשפט שלילת רישיון לתקופה שלא תפחת מ 10 שנים.

 • גרם מוות בנהיגה רשלנית או עבירת ההריגה תוך שימוש ברכב.
 • עבירת ההפקרה.
 • נהיגה בשכרות.
 • אי עצירת רכב לפני מסילת רכבת.
 • נהיגה בזמן שלילה.

פסילה לצמיתות

ס' 40 (א) (א) (2) לפקודת התעבורה קובע כי הורשע אדם בעבירות הבאות כאשר הוא הורשע על עבירה מהעבירות המנויות בפסקה האמורה שעבר בתקופה שממועד שלילת הרישיון ועד שנתיים לאחר שחודש, דינו בנוסף על כל עונש אחר, שלילה מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לצמיתות.

 • גרם מוות בנהיגה רשלנית או עבירת ההריגה תוך שימוש ברכב.
 • עבירת ההפקרה.
 • נהיגה בשכרות.
 • אי עצירת רכב לפני מסילת רכבת.
 • נהיגה בזמן שלילת רישיון.

שלילה נוספת לצמיתות יגזור בית המשפט על נהג שהורשע בעבירות הבאות והוא הורשע שלוש פעמים על עבירה מהעבירות שעבר בתקופה שממועד שלילת הרישיון ועד חמש שנים לאחר שחודש, דינו בן היתר שלילה לצמיתות.

 • נהיגה ללא רישיון נהיגה כבלתי מורשה לנהיגה.
 • אי ציות לתמרורים.
 • עקיפה מסוכנת.
 • מהירות מופרזת.
 • אי מתן זכות קדימה להולך רגל במעבר חציה.

חשוב לציין שגם כאן לבית המשפט יש סמכות להורות על תקופה קצרה יותר ובלבד ששוכנע כי אין בהמשך הנהיגה על ידי הנאשם משום סכנה לציבור או אפילו לקבוע כי שלילה שנקבעה לפי סעיף אחר לפקודה זו תהיה חופפת לשלילה לפי סעיף זה.

לקריאה נוספת

נתקלתם בבעיה? אנחנו פה כדי לסייע לכם באופן מקצועי ויעיל.

לשיחת הכוונה וייעוץ ללא עלות השאירו פרטים
דילוג לתוכן